Bakgrund

För att blåljusaktörer effektivt ska kunna utföra sina insatser krävs att alla inblandade enheter har ett gemensamt underlag. Det betyder att alla har tillgång till samma information för att kunna fatta beslut och samordna insatser. Ett gemensamt underlag förutsätter att aktörerna har en gemensam bakgrundskarta, verksamhetsspecifik information och händelsespecifik information. Med detta underlag skapas förutsättningar för en gemensam lägesbild för blåljusaktörer.

En nationell bakgrundskarta

En gemensam nationell bakgrundskarta är grunden för ett effektivt samarbete blåljusaktörer emellan. MSB rekommenderar därför alla blåljusaktörer att använda ett antal utpekade produkter från Lantmäteriet och Trafikverket. Bakgrundskartan visar bland annat geografiskt område, terräng, byggnader och vägar.

Verksamhetsspecifik information

För att utföra, planera, förebygga och analysera olika insatser behöver aktörerna tillgång till verksamhetsspecifik information som till exempel översvämningskarteringar, skyddsområden, byggnadsändamål. Den verksamhetsspecifika informationen finns hos kommuner och myndigheter.

Händelsespecifik information

För att planera och utföra en insats behövs även händelsespecifik information dvs detaljerad information om händelsen. Till exempel en brands position och utbredning, vädertjänster med realtidsdata och vilka resurser som krävs. Den händelsespecifika informationen byggs upp vid en händelse och kompletteras efterhand.