Information

Allmänt

Sidorna fungerar i följande eller senare versioner av de vanligaste webbläsarna: Internet Explorer 10, Firefox 38, Safari 7 och Chrome 42. Kartfunktionerna och nedladdningssidan kräver att JavaScript är aktiverat i webbläsaren. Kartorna fungerar även i vissa mobila plattformar men navigeringen i kartorna är inte optimerad för dessa.

Nedladdning av data

För att ladda ned den data som finns i tjänsterna kan det göras här: https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Karttjanster/Inspiredirektivet/MSBs-Inspiretjanster/ Här finns både nedladdningstjänster samt WMS-tjänster. Kartportalen är under fortsatt utveckling och på sikt kommer nedladdningsfunktionerna finnas tillgängliga via kartportalen.

Portalen för översvämningshot

Innehåller all den geografiska information som MSB tar fram gällande översvämningar. Det är möjligt att titta på samt ladda ned all data som är tillgänglig i tjänsten.

Hörde du tutan?

Är ett crowdsourcing-test som genomförs tillsammans med testet av VMA som inträffar klockan 15.00 helgfria måndagar i mars, juni, september och december. Tjänsterna i kartportalen visar vart VMA-tutorna finns samt resultatet från crowdsourcingen.

Skogsbrandrisk HBV och FWI

HBV anger vatteninnehållet i de markskikt som har stödst betydelse för skogsbrandsfaran.
FWI visar hur lätt en brand sprider sig och hur brandbeteendet är i terrängen.

Gräsbrandrisk

Under våren beror gräsbrandsrisken på vädret och på om det finns gammalt gräs från förra året som kan börja brinna. Gräsbrandsrisken börjar vanligen i februari i södra Sverige och avslutas i juni i norr.

Seveso

En Sevesoverksamhet är en verksamhet som hanterar farliga ämnen i större mängder, det finns två olika kravnivåer, högre och lägre kravnivå. Karttjänsten visar vart dessa verksamheter finns lokaliserade.

Brandstationer

Tjänsten visar vart brandstationerna finns lokaliserade i Sverige samt vilken beredskap de har (heltid, deltid och värn).

Copernicus EMS mapping

Copernicus Emergency Management Service kan ge alla aktörer i hanteringen av humanitära kriser, naturkatastrofer och av människan orsakade nödsituationer, aktuella och högkvalitativa produkter. Produkterna som genereras via tjänsten levereras som tryckta produkter eller som enskilda datafiler i vektorformat (punkt, linje eller yta). Dessa produkter kan kombineras med data från andra datakällor i ett Beslutstödssystem eller i ett Geografiskt Informations System för att ge stöd då viktiga beslut måste fattas t.ex. vid en krissituation. Copernicus Emergency Management Service stödjer alla faser i en krishanteringscykel.

Skyddsrum

Är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. De är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan tänkas komma till användning. Skydd ges mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.
Tjänsten visar vart samtliga Sveriges skyddrum är lokaliserade, totalt är dessa drygt 65 000.

Brandrisk

Denna tjänst visar vart beräkningspunkterna för brandrisk finns i Sverige. För dessa punkter finns det långa serier statistik som visar på brandrisken i området.