Välkommen till MSB:s kartportal

Portalen för översvämningshot

Översvämningsportalen innehåller de geografiska översvämningsdata som MSB framställer

Kartor för krisberedskap och blåljus

Samlingssida där du hittar information och rekommendationer som skapar förutsättningar för effektivare insatser för krisberedskap och blåljus.

6 dygnsprognos för skogsbrandrisk antändning (HBV-index)”

HBV-index anger vatteninnehållet i de markskikt som har störst betydelse vid skogsbrand

6 dygnsprognos för skogsbrandrisk spridning (FWI-index)”

FWI-index visar hur lätt en brand sprider sig och brandens beteende.

6 dygnsprognos för gräsbrandrisk

Gräsbrandsrisken visar hur det döda fjolårsgräset brinner, den börjar vanligen i februari i södra Sverige och avslutas i juni i norr.

Seveso

Här ser du var anläggningarna som omfattas av Sevesodirektivet finns.

Brandstationer

Information om brandstationer och deras geografiska läge i Sverige

Ras och skred

Karttjänst av SGI som innehåller information om ras och skred från flertalet myndigheter.

MSB:s riksintressen, totalförsvarets civila del

Kartan visar avgränsningar för MSB:s riksintresseanspråk för totalförsvarets civila del enligt 3 kap 9 § miljöbalken.

Brandbränsleklassificering

Kartan visar skogsmarkens brandbenägenhet, höjd och täthet. Produkten är ämnad som planeringsunderlag för kommunala räddningstjänsten och länsstyrelsen.

Copernicus EMS mapping

Satellittjänst som behandlar händelser som naturkatastrofer, av människan orsakade händelser samt humanitära kriser.

Skyddsrum

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum som är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. Här ser du var skyddsrummen finns.

Ljudsändare för VMA

Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser. Kartan visar varningstutornas placering.

Brandrisk

Här finns uppgifter om de punkter som analyseras för brandriskprognoser i skog och mark.