Om tjänsten

Tjänsten innehåller de geografiska översvämningsdata som MSB framställer för att stödja kommuner och länsstyrelser i deras planeringsarbete.

MSB och dessförinnan Räddningsverket har sedan 1998 haft regeringens uppdrag att översiktligt kartera områden som kan översvämmas utmed landets vattendrag och sjöar. Idag finns cirka 1000 mil vattendrag karterade.

Även geografisk data som MSB tar fram i arbetet med förordningen om översvämningsrisker finns samlad här.

Data presenteras och tillhandahålls som WMS-tjänster via denna tjänst och data kan även laddas ned för vidare bearbetning.

Fliken ”Avancerad karta” riktar sig till den avancerade användaren och fliken ”Enkel karta” riktar sig till den enkla användaren där data presentaras på ett förenklat sätt.

Sidorna fungerar i följande eller senare versioner av de vanligaste webbläsarna: Internet Explorer 10, Firefox 38, Safari 7 och Chrome 42. Kartfunktionerna och nedladdningssidan kräver att JavaScript är aktiverat i webbläsaren. Kartorna fungerar även i vissa mobila plattformar men navigeringen i kartorna är inte optimerad för dessa.

Har du frågor eller synpunkter

Har du frågor eller synpunkter på tjänsten så är du välkommen att kontakta:
Erik Bern, 010-240 5009, erik.bern@msb.se
Barbro Näslund-Landenmark, 010- 240 5050, barbro.naslund-landenmark@msb.se

Översvämningskarteringar

Sedan 1998 har Räddningsverket och därefter MSB översiktligt karterat Sveriges vattendrag och sjöar. Det innebär att man översiktligt kartlagt vilka områden som riskerar att översvämmas vid olika flöden, 100-årsflödet och det beräknade högsta flödet. 100-årsflödet motsvarar en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 100 år. Det beräknade högsta flödet motsvarar en värsta tänkbara översvämning som kan uppstå pga naturliga faktorer.

En viktig indata källa till översvämningskarteringarna är hydrologisk flödesdata och höjddata, dvs hur topografin ser ut krig vattendraget samt uppgifter om broar mm.

Efter att Lantmäteriet fick i uppdrag från regeringen att ta fram en ny nationell höjdmodell uppdateras MSB:s karteringar succesivt från 2013. Den tidigare nationella höjdatan har en rumslig upplösning på 50x50 meter och den nya har 2x2 meter. Det innebär att när en kartering tas fram med den nya höjddatan kan den användas som betydligt mer detaljerat underlag. Samtidigt som MSB uppdaterar karteringarna med den nya höjddatan uppdateras även flödena. 100-års flödet avser istället klimatet i slutet av seklet, även ett nytt flöde 200-flöde har tillkommit som också avser framtidens klimat i slutet av seklet.

Det innebär att karteringar fortlöpande kommer att uppdateras och bytas ut/uppdateras i denna tjänst samt i tillhörande WMS-tjänster och nedladdningar.

Mer information om MSB:s arbete med översvämningskarteringar, https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Oversvamning/Oversiktlig-oversvamningskartering/

Geografisk data som tas fram inom förordningen om översvämningsrisker

I MSB:s arbete med förordningen om översvämningsrisker har ett antal områden i Sverige pekats ut att ha betydande översvämningsrisk. För dessa områden har hotkartor som visar vattendjup och vattenhastighet för olika flöden utformats.

Mer information om MSB:s arbete med förordningen om översvämningsrisker, https://www.msb.se/Templates/Pages/Page.aspx?id=6374&epslanguage=sv