Välkommen till MSB:s kartportal

MSB:s kartportal är en samlingsplats för myndighetens kartor och karttjänster. Kartportalen är uppbyggd enligt den struktur MSB arbetar efter: före, under och efter en kris. Kartorna är indelade efter sitt huvudsakliga användningsområde. Sidan kommer att uppdateras med nya kartor och tjänster löpande.

Före kris/händelse

Portalen för översvämningshot

Översvämningsportalen innehåller de geografiska översvämningsdata som MSB framställer

Hörde du tutan 4 september?

Resultatkarta från crowdsourcing-testet 4 september 2017.

Hörde du tutan 4 december?

Resultatkarta från crowdsourcing-testet 4 december 2017.

6 dygnsprognos för skogsbrandrisk antändning (HBV-index)”

HBV-index anger vatteninnehållet i de markskikt som har störst betydelse vid skogsbrand

6 dygnsprognos för skogsbrandrisk spridning (FWI-index)”

FWI-index visar hur lätt en brand sprider sig och brandens beteende.

6 dygnsprognos för gräsbrandrisk

Gräsbrandsrisken visar hur det döda fjolårsgräset brinner, den börjar vanligen i februari i södra Sverige och avslutas i juni i norr.

Seveso

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Här ser du var anläggningarna som omfattas av Sevesodirektivet finns.

Ras och skred

Karttjänst av SGI som innehåller information om ras och skred från flertalet myndigheter.

Under kris/händelse

Copernicus EMS mapping

Satellittjänst som behandlar händelser som naturkatastrofer, av människan orsakade händelser samt humanitära kriser.

Skyddsrum

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum som är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. Här ser du var skyddsrummen finns.

VMA

Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser. Kartan visar varningstutornas placering.

Efter kris/händelse

Brandrisk

Här finns uppgifter om de punkter som analyseras för brandriskprognoser i skog och mark.