Översvämningsportalen

Översvämningsportalen innehåller alla de översvämningskarteringar som MSB tagit fram för att stödja kommuner och länsstyrelser i deras planeringsarbete. Även geografisk data som MSB tar fram i arbetet enligt förordningen om översvämningsrisker finns samlad här.

Data presenteras och tillhandahålls som WMS-tjänster och data kan även laddas ned för vidare bearbetning.

Kartor

I fliken Kartor finns:

 • MSB:s översvämningskarteringar för vattendrag
 • Hot- och riskkartor enligt förordningen om översvämningsrisker
 • Riskhanteringsplaner enligt förordningen om översvämningsrisker
 • Skyfallskarteringar
 • Översvämningskartering för Mälaren
 • Översvämningskartering för Göta Älv
 • Översvämningskartering för Torne Älv
 • Kustöversvämningar

I kartan för översvämningskarteringar visas vattnets utbredning för ett:

 • 100-årsflöde, områden som statistiskt sett översvämmas 1 gång på 100 år.
 • 200-årsflöde, områden som statistiskt sett översvämmas 1 gång på 200 år.
 • Beräknat högsta flöde, områden som översvämmas när alla naturliga faktorer som bidrar till ett högt flöde samverkar. Till exempel vid snösmältning, nederbörd, vattenmättad mark etc. (grovt uppskattat ett 10 000-årsflöde).

Observera att antalet, samt typ av lager, varierar mellan karteringarna då de genomförts med olika flödes- och/eller klimatscenarier. Mer information finns i karteringens rapport. Karteringarna med klimatanpassade 100-årsflöden, 200-årsflöden samt BHF visar flödesdata från dagens klimat som har anpassats utifrån klimatscenarier till att avse klimatet kring slutet av seklet.

Hämta data

Här kan du ladda ner data i GIS-skikt för att använda i egna analyser. Här kan du även hämta länkar för presentation i egen GIS-programvara (WMS-tjänst).

Rapporter

Här finns de rapporter som beskriver hur översvämningskarteringarna tagits fram. För kusten redovisar rapporterna beräkningar av extremvattenstånd för de områden i Sverige som har identifierats ha betydande översvämningsrisk enligt förordningen om översvämningsrisker.