Översvämningsportalen

Översvämningsportalen innehåller alla de översvämningskarteringar som MSB tagit fram för att stödja kommuner och länsstyrelser i deras planeringsarbete. Även geografisk data som MSB tar fram i arbetet enligt förordningen om översvämningsrisker finns samlad här.

Data presenteras och tillhandahålls som WMS-tjänster och data kan även laddas ned för vidare bearbetning.

Enkel karta

I fliken enkel karta finns MSB översvämningskarteringar för vattendrag.

Här visas vattnets utbredning för ett:

  • 100-årsflöde för framtidens klimat. Områden som statistiskt sett översvämmas 1 gång på 100 år.
  • 200-årsflöde för framtidens klimat. Områden som statistiskt sett översvämmas 1 gång på 200 år.
  • Beräknat högsta flöde för dagens klimat. Områden som översvämmas när alla naturliga faktorer som bidrar till ett högt flöde samverkar, till exempel snösmältning, nederbörd, vattenmättad mark etc. (grovt uppskattat ett 10 000-årsflöde).

Karteringarna med klimatanpassade 100-årsflöden och 200-årsflöden visar flödesdata från dagens klimat som har anpassats utifrån klimatscenarier till att avse klimatet kring slutet av seklet.

Avancerade kartor

I fliken avancerad karta finns:

  • MSB:s översvämningskarteringar för vattendrag (med möjlighet att se information om tvärsektioner)
  • Hot- och riskkartor enligt förordningen om översvämningsrisker
  • Översvämningskartering för Mälaren
  • Översvämningskartering för Torne Älv
  • Översvämningskartering för Göta Älv
  • Kustöversvämningar

Hämta data

Här kan du ladda ner data i GIS-skikt för att använda i egna analyser. Här kan du även hämta länkar för presentation i egen GIS-programvara (WMS-tjänst).

Rapporter

Här finns de rapporter som beskriver hur översvämningskarteringarna tagits fram. För kusten redovisar rapporterna beräkningar av extremvattenstånd för de områden i Sverige som har identifierats ha betydande översvämningsrisk enligt förordningen om översvämningsrisker.