Avancerade kartor

Generella kartor

Översvämningskartering

Här visas samtliga översvämningskarteringar som MSB tagit fram för 100- och 200-årsflödet samt för det beräknade högsta flödet.

Hot- och riskkartor enligt förordningen om översvämningsrisker

Hot- och riskkartor har tagits fram inom arbetet med förordningen om översvämningsrisker (SFS:2009:956) och finns för de områden som pekats ut att ha en betydande översvämningsrisk. Kartorna visar vattendjup och hastighet och vad som riskerar att översvämmas för respektive område. Läs mer här

Riskhanteringsplaner enligt förordningen om översvämningsrisker, genomförandetid 2022-2027

För varje område som identifierats med betydande översvämningsrisk har riskhanteringsplaner tagits fram. Riskhanteringsplanerna beskriver hur översvämningsrisker från vattendrag, sjöar och hav samt skyfall ska hanteras. Riskhanteringsplanerna innehåller mål och åtgärder för att minska konsekvenser av översvämningar. Läs mer här

Övriga karteringar

Översvämingskartering för Mälaren

Översvämningskarteringen för Mälaren togs fram i regeringsuppdraget Fö2010/560/SSK där konsekvenser av en översvämning av Mälaren analyserades. Karteringen visar för varje decimeter vilka områden som riskerar att översvämmas från normalvattenstånd upp till den teoretiskt högsta nivån. Läs mer här

Göta älv

Då Göta älv är ett kraftigt reglerat vattendrag är det svårt att beräkna återkomsttider på flödena. Istället är Göta Älv karterat utifrån olika möjliga tappningsmängder från Vargöns kraftverk.

Torne älv

Torne älv karterades i ett gemensamt projekt mellan Sverige och Finland, för att bedöma översvämningsriskerna för bland annat Haparanda-Torneå-regionen. Karteringen är framtagen för ett 100-, 250-årsflöde och för det beräknade högsta flödet.

Kustöversvämning

MSB har tagit fram 9 st utbredningsskikt längs hela Sveriges kust för en vattenståndsnivå från 1 m till 5 m i RH2000. En förenkling har gjorts för att underlätta hanteringen av de stora datamängderna. Det innebär att öar mindre än 5000 kvadratmeter som riskeras att översvämmas har tagits bort och illustreras därför som översvämmade vid respektive havsvattenstånd. Läs mer här